Informacioni sistem/sustav za upravljanje obukama iz oblasti javnih nabavki
Информациони систем за управљање обукама из области јавних набавки
Agencija za javne nabavke/nabave
Bosne i Hercegovine
Агенција за јавне набавке
Босне и Херцеговине
Agencija za javne nabavke BiH je samostalna upravna organizacija sa statusom pravnom lica, koja je osnovana sa ulogom da obezbijedi pravilno sprovođenje Zakona o javnim nabavkama. Sa ciljem ostvarivanja ove uloge, Agenciji je između ostalog nadležna da organizuje i održava obuke za ovlaštene predavače i službenike za javne nabavke, objavljuje informacije u vezi sa obukama, te priprema priručnike i drugih prateće materijale za profesionalni razvoj u oblasti javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima. Takođe, Agencija prati rad ovlaštenih predavača i vodi evidencije o ovlaštenim predavačima i službenicima za javne nabavke.

Sjedište Agencije je u Sarajevu, te ima dvije filijale sa sjedištem u Banjaluci i Mostaru. Agencijom rukovodi direktor Agencije, koji ima status sekretara sa posebnim zadatkom. Izbor i imenovanje direktora Agencije, sa mogućnosšću jednog ponovnog imenovanja, kao i razrješenje sa dužnosti je u nadležnosti Vijeća ministara BiH, u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

Više o Agenciji možete saznati putem službene web stranice.